Špickové technické vybavení

Audio / video zarízení

Toto zarízení zásobuje signálem konferencní místnost, foyer a spolecenské prostory. Proto je v konferencním sále instalováno centrální rídící pracovište se všemi potrebnými komponentami.

Základní funkce a možnosti zarízení jsou:

  • akustická podpora prednášejících v konferencní/seminární místnosti
  • akustický a vizuální prenos akcí do spolecenských prostor a do vlastního separátního televizního okruhu
  • možnost reprodukce externích audio a video zdroju signálu a mixáže signálu z konferencního a tlumocnického zarízení
  • možnosti reprodukce a prenosu audio/videosignálu z konferencního a tlumocnického zarízení

Konferencní zarízení

V konferencní místnosti je k dispozici modulárne sestavené diskusní a konferencní zarízení, které v mnoha variantách splnuje požadavky úcastníku a návštevníku. Jednoduchá instalace a digitální zpracování signálu zajištují uživatelsky príznivé použití a bezporuchovou funkcnost. Predpokládaná kapacita zarízení vyplývá z dosažitelné kapacity konferencní místnosti pro 24 úcastníku. Vždy pro 2 úcastnická místa ve fóru je k dispozici 1 diskusní mikrofon. Zarízení je vybaveno potrebnými rozhraními pro tlumocnické funkce, prenos signálu do ozvucení sálu a do bezdrátových úcastnických prijímacích stanic se sluchátky, a dále i funkcí rízení automatických videokamer zamerených na úcastnické fórum.

Tlumocnické zarízení

Pro potreby simultánního tlumocení bylo zarízení doplneno odpovídajícími komponentami. Zarízení je dimenzováno pro prenos jednací reci v sále a prenos dvou cizích jazyku. Tlumocník muže volne prepínat mezi dvema kanály podle toho, ke které jazykové skupine práve hovorí. Cizojazycné mutace jsou prenášeny bud kabeláží do úcastnických stanic vybavených kanálovými volici, nebo úcastníci obdrží bezdrátové prijímace. Ty prijímají v konferencní místnosti šírený infracervene modulovaný signál. Tlumocníci mají k dispozici dve mobilní tlumocnické kabiny vždy se dvema tlumocnickými místy.

Infracervené prenosové zarízení

Aby mohli projevum (eventuálne i tlumoceným) naslouchat i návštevníci zdržující se momentálne ve foyer, je i do techto prostor zajišten bezdrátový prenos prostrednictvím infracervené techniky. Prenos príspevku v jednacím jazyku ze sálu a cizích jazyku z tlumocnické kabiny se uskutecnuje prostrednictvím infracerveného vysílace s nekolika infracervenými zárici. Návštevníci opet obdrží infracervený prijímac s volicem kanálu pro príjem príslušného jazyka.
Celé komplexní zarízení má mobilní charakter a je možné ho transportovat k použití pri akcích na jiných místech.

Projekcní plochy

V konferencní místnosti a ve foyer jsou k dispozici elektromotoricky ovládaná plátna s projekcní šírkou cca 2,00 m.

Medienraum
Schulungsraum
Foyer